၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ နွစ္လည္မဂၢဇင္း ကေလာင္ရွင္ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ နွစ္လည္မဂၢဇင္း ကေလာင္ရွင္ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား