ကမၻာ႔ဆရာမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ

ကမၻာ႔ဆရာမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ