မအူပင္တကၠသိုလ္တြင္International Relation Office သင္တန္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ(Institute of International Education)USA Online Courseသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

မအူပင္တကၠသိုလ္တြင္International Relation Office သင္တန္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ(Institute of International Education)USA Online Courseသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

မအူပင္တကၠသိုလ္တြင္International Relation Office သင္တန္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ(Institute of International Education)USA Online Course သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို Conference Roomတြင္ (19-10-2019  )ေန႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးသင္တန္းအားစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။