မအူပင္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

မအူပင္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (B-13) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလြင္လြင္ျမင့္ကအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။