Department of finance

Department of finance

Department of Finance

ဌာနခြဲမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚခင္သန္းျမင့္
ဌာနခြဲမွဴ :
B.A (Myan)
၃.၄.၂၀၁၂
၁၁.၄.၁၉၈၉

ဌာနစုမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေဌးေဌး၀င္း
ဌာနစုမွဴ :
B.Sc (Maths)
၄.၆.၂၀၁၂
၂၆.၆.၁၉၈၆
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆန္း
ဌာနစုမွဴ :
L.LB (Law)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၂၇.၁၂.၁၉၈၂
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္
ဌာနစုမွဴ :
B.Sc (Maths)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၂.၄.၁၉၉၀
ဦးေစာထူးေဖာ
ဌာနစုမွဴ :
B.A (Hist)
၁၅-၇-၂၀၁၆
၃၀-၄-၁၉၉၈

စာရင္းကိုင္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚျပံဳးျပံဳးစိန္
စာရင္းကိုင္ (၁)
B.A (Geog)
၁၁.၉.၂၀၁၂
၁.၈.၁၉၉၆
ေဒၚပပသင္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Eco)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚတင္မိုး၀င္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Myan)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚမ်ိဳးသိဂႌ
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.Sc (Chem)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚဇာျခည္၀င္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Geog)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚတင္မင္းဇင္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂.၅.၂၀၀၅
ေဒၚႏုႏုရည္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Psy)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၂.၃.၂၀၀၃
ေဒၚေအးေအးခိုင္ (၂)
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁.၃.၂၀၀၃
ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Geog)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚေအးသႏၱာေအး
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Myan)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၂.၅.၂၀၀၅
ဦးရဲသြင္
စာရင္းကိုင္ (၄)
B.A (Myan)
၁-၁၀-၂၀၁၅
၁.၁၀.၂၀၁၃
ေဒၚစစ္ေမၾကည္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Chem)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ဦးေနဗိုလ္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BA(Myan)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚ၀ါ၀ါပန္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Math)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚတင္ေလးရီ
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Math)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚဧကရီစိုး
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Chem)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅
ဦးေအာင္ကိုကိုလတ္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BA(Geog)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅

ပစၥည္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေမသူထြန္း
ပစၥည္းထိန္း (၂)
B.A (BM)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေထြး
ပစၥည္းထိန္း (၂)
B.A (Geog)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးေအးခိုင္ (၁)
ဌာနခြဲစာေရး (ပစၥည္း)
B.Sc (Phys)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚသဲဆုမြန္
ဌာနခြဲစာေရး
B.Sc (Bot)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃

ရုံးအကူ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚႏွင္းေ၀စိုး
ရုံးအကူ(ေန႔စား)
BA(Eco)
၁၀-၆-၂၀၁၅
၁၀-၆-၂၀၁၅

+ Staff

Department of Finance

ဌာနခြဲမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚခင္သန္းျမင့္
ဌာနခြဲမွဴ :
B.A (Myan)
၃.၄.၂၀၁၂
၁၁.၄.၁၉၈၉

ဌာနစုမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေဌးေဌး၀င္း
ဌာနစုမွဴ :
B.Sc (Maths)
၄.၆.၂၀၁၂
၂၆.၆.၁၉၈၆
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆန္း
ဌာနစုမွဴ :
L.LB (Law)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၂၇.၁၂.၁၉၈၂
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္
ဌာနစုမွဴ :
B.Sc (Maths)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၂.၄.၁၉၉၀
ဦးေစာထူးေဖာ
ဌာနစုမွဴ :
B.A (Hist)
၁၅-၇-၂၀၁၆
၃၀-၄-၁၉၉၈

စာရင္းကိုင္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚျပံဳးျပံဳးစိန္
စာရင္းကိုင္ (၁)
B.A (Geog)
၁၁.၉.၂၀၁၂
၁.၈.၁၉၉၆
ေဒၚပပသင္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Eco)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚတင္မိုး၀င္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Myan)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚမ်ိဳးသိဂႌ
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.Sc (Chem)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚဇာျခည္၀င္း
စာရင္းကိုင္ (၂)
B.A (Geog)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚတင္မင္းဇင္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂.၅.၂၀၀၅
ေဒၚႏုႏုရည္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Psy)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၂.၃.၂၀၀၃
ေဒၚေအးေအးခိုင္ (၂)
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁.၃.၂၀၀၃
ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Geog)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚေအးသႏၱာေအး
စာရင္းကိုင္ (၃)
B.A (Myan)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၂.၅.၂၀၀၅
ဦးရဲသြင္
စာရင္းကိုင္ (၄)
B.A (Myan)
၁-၁၀-၂၀၁၅
၁.၁၀.၂၀၁၃
ေဒၚစစ္ေမၾကည္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Chem)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ဦးေနဗိုလ္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BA(Myan)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚ၀ါ၀ါပန္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Math)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚတင္ေလးရီ
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Math)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚဧကရီစိုး
စာရင္းကိုင္ (၄)
BSc(Chem)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅
ဦးေအာင္ကိုကိုလတ္
စာရင္းကိုင္ (၄)
BA(Geog)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅

ပစၥည္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေမသူထြန္း
ပစၥည္းထိန္း (၂)
B.A (BM)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေထြး
ပစၥည္းထိန္း (၂)
B.A (Geog)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးေအးခိုင္ (၁)
ဌာနခြဲစာေရး (ပစၥည္း)
B.Sc (Phys)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃
ေဒၚသဲဆုမြန္
ဌာနခြဲစာေရး
B.Sc (Bot)
၁.၆.၂၀၁၂
၁၀.၃.၂၀၀၃

ရုံးအကူ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚႏွင္းေ၀စိုး
ရုံးအကူ(ေန႔စား)
BA(Eco)
၁၀-၆-၂၀၁၅
၁၀-၆-၂၀၁၅