Department of Examination

Department of Examination

Department of Examination

ေမာ္ကြန္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေအာင္ေသာင္းၿမိဳင္
ေမာ္ကြန္းထိန္း
BSc(Chem)Q
၂၅-၂-၂၀၁၃
၁-၁၀-၁၉၈၆

လ/ထေမာ္ကြန္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစုစုငယ္
လ/ထေမာ္ကြန္းထိန္း
BA
၁၅-၇-၂၀၁၆
၁-၃-၁၉၈၉

ရံုးအုပ္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စမ္း
ရံုးအုပ္
BSc(Phys)
၁၈-၁-၂၀၁၆
၁-၁-၂၀၀၂

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚမိုးမမ
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Geog)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚ၀င္း၀င္းမာ
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Myan)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚတင္သႏၱာဦး
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Bot)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဦးစန္းေမာင္
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေနာ္မာလာ
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Zool)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚယဥ္ေအးထြန္း
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Math)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၈-၆-၂၀၀၇

အငယ္တန္းစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစႏၵာ၀င္း

အငယ္တန္းစာေရး

BA(Eco)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅

+ Staff

Department of Examination

ေမာ္ကြန္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေအာင္ေသာင္းၿမိဳင္
ေမာ္ကြန္းထိန္း
BSc(Chem)Q
၂၅-၂-၂၀၁၃
၁-၁၀-၁၉၈၆

လ/ထေမာ္ကြန္းထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစုစုငယ္
လ/ထေမာ္ကြန္းထိန္း
BA
၁၅-၇-၂၀၁၆
၁-၃-၁၉၈၉

ရံုးအုပ္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စမ္း
ရံုးအုပ္
BSc(Phys)
၁၈-၁-၂၀၁၆
၁-၁-၂၀၀၂

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚမိုးမမ
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Geog)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚ၀င္း၀င္းမာ
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Myan)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚတင္သႏၱာဦး
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Bot)
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဦးစန္းေမာင္
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေနာ္မာလာ
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Zool)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚယဥ္ေအးထြန္း
ဌာနခြဲစာေရး
BSc(Math)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၈-၆-၂၀၀၇

အငယ္တန္းစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစႏၵာ၀င္း

အငယ္တန္းစာေရး

BA(Eco)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၇-၁၀-၂၀၁၅