Department of Computer

Department of Computer

Department of Computer

မန္ေနဂ်ာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚမိုးစႏၵာ၀င္း
မန္ေနဂ်ာ(စနစ္)
BSc(Chem), DCSc,
MSc(Computer Science)
၇-၄-၂၀၁၆
၁၂-၁၀-၁၉၉၄

ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းျမင့္
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BA(Geog), PDCS
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသူဇာႏွင္း
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BSc(Zoo), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚမူယာစိုး
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BA(Hist), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚ၀င္းစႏၵာျမင့္
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BSc(Zoo), PDCS
၁-၃-၂၀၁၆
၂၇-၉-၂၀၀၄

+ Staff

Department of Computer

မန္ေနဂ်ာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚမိုးစႏၵာ၀င္း
မန္ေနဂ်ာ(စနစ္)
BSc(Chem), DCSc,
MSc(Computer Science)
၇-၄-၂၀၁၆
၁၂-၁၀-၁၉၉၄

ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းျမင့္
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BA(Geog), PDCS
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသူဇာႏွင္း
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BSc(Zoo), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚမူယာစိုး
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BA(Hist), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚ၀င္းစႏၵာျမင့္
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴ :
BSc(Zoo), PDCS
၁-၃-၂၀၁၆
၂၇-၉-၂၀၀၄