Department of Computer

Department of Computer

Department of Computer

စနစ်မန်နေဂျာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
စနစ်မန်နေဂျာ

လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးသန်းနိုင်ညွန့်
လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ
LL.B
၂၆-၁-၁၉၉၆
၁၇-၁၀-၂၀၁၈
ဒေါ်မော်မော်အောင်
လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ
BS.c(Chem)
၁၂-၃-၂၀၂၀
၅-၁၀-၁၉၉၅

ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
​ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြင့်
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BA(Geog), PDCS
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်သူဇာနှင်း
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BSc(Zoo), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်မူယာစိုး
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BA(Hist), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာမြင့်
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BSc(Zoo), PDCS
၁-၃-၂၀၁၆
၂၇-၉-၂၀၀၄

+ Staff

Department of Computer

စနစ်မန်နေဂျာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
စနစ်မန်နေဂျာ

လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးသန်းနိုင်ညွန့်
လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ
LL.B
၂၆-၁-၁၉၉၆
၁၇-၁၀-၂၀၁၈
ဒေါ်မော်မော်အောင်
လ/ထစနစ်မန်နေဂျာ
BS.c(Chem)
၁၂-၃-၂၀၂၀
၅-၁၀-၁၉၉၅

ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
​ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြင့်
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BA(Geog), PDCS
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်သူဇာနှင်း
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BSc(Zoo), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်မူယာစိုး
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BA(Hist), PDCS
၂၂-၄-၂၀၁၃
၁၀-၃-၂၀၀၃
ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာမြင့်
ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
BSc(Zoo), PDCS
၁-၃-၂၀၁၆
၂၇-၉-၂၀၀၄