Department of Library

Department of Library

Department of Library

စာၾကည့္တိုက္မွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးေအးႏြယ္
စာၾကည့္တိုက္မွဴ :
BSc(Zool)Q,DLIS, MA(LIS), MRes(LIS)
၁၃-၇-၂၀၁၅
၁၅-၁၁-၁၉၉၉

လက္ေထာက္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစန္းေအး
လက္ေထာက္(၂)
DLIM
၃၁-၁-၂၀၀၅
၆-၁၂-၁၉၉၆
ေဒၚသင္းသင္းဇံ
လက္ေထာက္(၂)
BA(Eco),DLIS
၁-၀၃-၂၀၁၆
၁၅-၁၀-၂၀၀၂
ေဒၚစႏၵာ
လက္ေထာက္(၃)
BSc(Maths),DLIM, MA(LIS)
၁-၀၆-၂၀၁၂
၁၀-၀၃-၂၀၀၃
ေဒၚေ၀မာထိုက္
လက္ေထာက္(၄)
BSc(Maths) MSc(Maths)
၇-၁၂-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚထြန္းထက္ထက္ေအာင္
လက္ေထာက္(၅)
BSc(Zool)
၁-၀၃-၂၀၁၇
၇-၁၀-၂၀၁၅

ရုံးအကူ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚယဥ္မင္းေထြး
ရုံးအကူ(ေန႕စား)

+ Staff

Department of Library

စာၾကည့္တိုက္မွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးေအးႏြယ္
စာၾကည့္တိုက္မွဴ :
BSc(Zool)Q,DLIS, MA(LIS), MRes(LIS)
၁၃-၇-၂၀၁၅
၁၅-၁၁-၁၉၉၉

လက္ေထာက္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚစန္းေအး
လက္ေထာက္(၂)
DLIM
၃၁-၁-၂၀၀၅
၆-၁၂-၁၉၉၆
ေဒၚသင္းသင္းဇံ
လက္ေထာက္(၂)
BA(Eco),DLIS
၁-၀၃-၂၀၁၆
၁၅-၁၀-၂၀၀၂
ေဒၚစႏၵာ
လက္ေထာက္(၃)
BSc(Maths),DLIM, MA(LIS)
၁-၀၆-၂၀၁၂
၁၀-၀၃-၂၀၀၃
ေဒၚေ၀မာထိုက္
လက္ေထာက္(၄)
BSc(Maths) MSc(Maths)
၇-၁၂-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚထြန္းထက္ထက္ေအာင္
လက္ေထာက္(၅)
BSc(Zool)
၁-၀၃-၂၀၁၇
၇-၁၀-၂၀၁၅

ရုံးအကူ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚယဥ္မင္းေထြး
ရုံးအကူ(ေန႕စား)