Department of Library

Department of Library

Department of Library

စာကြည့်တိုက်မှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်နီနီစိန်
စာကြည့်တိုက်မှူး
BSc(Phy), MRes(Lib)
၂၁-၁-၂၀၀၂
၂၄-၁၂-၂၀၁၈

လ/ထစာကြည့်တိုက်မှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ခင်ဆွေလတ်
လ/ထစာကြည့်တိုက်မှူး
BA(Myan), DLIS
၁၅-၁၁-၁၉၉၅
၁၂-၃-၂၀၂၀

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်စန်းအေး
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)
DLIM
၄-၁၂-၁၉၉၆
၃၁-၁-၂၀၀၅

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်စန္ဒာ
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
BSc(Maths),DLIM,MA(LIS)
၁၀-၃-၂၀၀၃
၁-၆-၂၀၁၂
ဒေါ်ဝေမာထိုက်
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
MSc(Maths)
၁-၁၀-၂၀၁၃
၅-၃-၂၀၁၈
ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
BA(Hist),MA(LIS)
၁-၇-၂၀၀၅
၉-၃-၂၀၁၈

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ထွန်းထက်ထက်အောင်
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၄)
BSc(Zool)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၅-၃-၂၀၁၈

+ Staff

Department of Library

စာကြည့်တိုက်မှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်နီနီစိန်
စာကြည့်တိုက်မှူး
BSc(Phy), MRes(Lib)
၂၁-၁-၂၀၀၂
၂၄-၁၂-၂၀၁၈

လ/ထစာကြည့်တိုက်မှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ခင်ဆွေလတ်
လ/ထစာကြည့်တိုက်မှူး
BA(Myan), DLIS
၁၅-၁၁-၁၉၉၅
၁၂-၃-၂၀၂၀

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်စန်းအေး
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)
DLIM
၄-၁၂-၁၉၉၆
၃၁-၁-၂၀၀၅

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်စန္ဒာ
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
BSc(Maths),DLIM,MA(LIS)
၁၀-၃-၂၀၀၃
၁-၆-၂၀၁၂
ဒေါ်ဝေမာထိုက်
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
MSc(Maths)
၁-၁၀-၂၀၁၃
၅-၃-၂၀၁၈
ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)
BA(Hist),MA(LIS)
၁-၇-၂၀၀၅
၉-၃-၂၀၁၈

စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ထွန်းထက်ထက်အောင်
စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၄)
BSc(Zool)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၅-၃-၂၀၁၈