Department of Engineering

Department of Engineering

Department of Engineering

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးခိုင်ဇော်ထွဋ်
အင်ဂျင်နီယာမှူး
AGTI, BSc
၈-၄-၂၀၁၆
၁-၉-၁၉၉၈
ဦးကျော်မျိုးထက်
အင်ဂျင်နီယာမှူး
BE(Civil)
၁-၁၁-၂၀၁၉
၈-၈-၂၀၁၄

လ/ထအင်ဂျင်နီယာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်အေးချမ်းမြ
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
BE(Civil)
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၇-၂၀၁၃
ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအေး
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
EGTI, BSc
၈-၇-၂၀၂၀
၂-၈-၂၀၀၄

ဌာနခွဲစာရေး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ကြူကြူသင်း
ဌာနခွဲစာရေး
EGTI, BSc
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁-၃-၂၀၀၃
ဦးသန်းထိုက်စိုး
ဌာနခွဲစာရေး
BA
၁-၁၂-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၀၃

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၃)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးသူရကျော်
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၃)
အထက်တန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

လက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)(ရေပိုက်ပြင်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးဉာဏ်သိန်း
လက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)(ရေပိုက်ပြင်)
မူလတန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

အကြီးတန်းစာရေး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးကျော်သက်
အကြီးတန်းစာရေး
BSc
၉-၅-၂၀၁၉
၇-၁၀-၂၀၁၅

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးနေလ
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄)
အလယ်တန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)(ရေပိုက်ပြင်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးစည်သူကျော်
လက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)(ရေပိုက်ပြင်)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက်သမား(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးကျော်နိုင်
လက်သမား(၄)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

စက်မောင်း(၄)(ရေစက်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးခင်ဇော်ဦး
စက်မောင်း(၄)(ရေစက်)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

စာကူးစက်လှည့်အကူ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးမြတ်ကျော်ကျော်
စာကူးစက်လှည့်အကူ
အထက်တန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

+ Staff

Department of Engineering

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးခိုင်ဇော်ထွဋ်
အင်ဂျင်နီယာမှူး
AGTI, BSc
၈-၄-၂၀၁၆
၁-၉-၁၉၉၈
ဦးကျော်မျိုးထက်
အင်ဂျင်နီယာမှူး
BE(Civil)
၁-၁၁-၂၀၁၉
၈-၈-၂၀၁၄

လ/ထအင်ဂျင်နီယာ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်အေးချမ်းမြ
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
BE(Civil)
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၇-၂၀၁၃
ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအေး
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ
EGTI, BSc
၈-၇-၂၀၂၀
၂-၈-၂၀၀၄

ဌာနခွဲစာရေး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဒေါ်ကြူကြူသင်း
ဌာနခွဲစာရေး
EGTI, BSc
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁-၃-၂၀၀၃
ဦးသန်းထိုက်စိုး
ဌာနခွဲစာရေး
BA
၁-၁၂-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၀၃

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၃)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးသူရကျော်
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၃)
အထက်တန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

လက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)(ရေပိုက်ပြင်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးဉာဏ်သိန်း
လက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)(ရေပိုက်ပြင်)
မူလတန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

အကြီးတန်းစာရေး

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးကျော်သက်
အကြီးတန်းစာရေး
BSc
၉-၅-၂၀၁၉
၇-၁၀-၂၀၁၅

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးနေလ
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄)
အလယ်တန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)(ရေပိုက်ပြင်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးစည်သူကျော်
လက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)(ရေပိုက်ပြင်)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက်သမား(၄)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးကျော်နိုင်
လက်သမား(၄)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

စက်မောင်း(၄)(ရေစက်)

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးခင်ဇော်ဦး
စက်မောင်း(၄)(ရေစက်)
မူလတန်း
၁-၃-၂၀၁၇
၁-၁၀-၂၀၁၃

စာကူးစက်လှည့်အကူ

အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
လက်ရှိရာထူးစတင်သည့်နေ့
အမှုထမ်းသက်စတင်သည့်နေ့
ဦးမြတ်ကျော်ကျော်
စာကူးစက်လှည့်အကူ
အထက်တန်း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃