Department of Engineering

Department of Engineering

Department of Engineering

အင္ဂ်င္နီယာမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးခိုင္ေဇာ္ထြဋ္
အင္ဂ်င္နီယာမွဴ :
BSc(Phys)
AGTI(EP)
၈-၄-၂၀၁၆
၁-၉-၁၉၉၈

လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးစြမ္းေဇာ္
လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ
BE(Civil)
၈-၈-၂၀၁၄
၁၅-၇-၂၀၁၃

အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးခ်မ္းျမ
အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ
BE(Civil)
၁၅-၇-၂၀၁၃
၁၅-၇-၂၀၁၃

ဌာနခဲြစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚၾကဴၾကဴသင္း
ဌာနခဲြစာေရး
BSc(Math)
EGTI(EP)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁-၃-၂၀၁၃
ဦးသန္းထိုက္စိုး
ဌာနခဲြစာေရး
BA(Hist)
EGTI(EP)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၁၃

အငယ္တန္းစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေက်ာ္သက္
အငယ္တန္းစာေရး

လက္သမား

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးတင္စိုး
လက္သမား(၃)
န၀မတန္း
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၁၃
ဦးေက်ာ္ႏိုင္
လက္သမား(၅)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ဦးစည္သူေက်ာ္
လက္သမား(၅) (ေရပိုက္ျပင္)
စတုတၳတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက္မွဳကၽြမ္းက်င္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးဥာဏ္သိန္း
လက္မွဳကၽြမ္းက်င္(၃)
ပဥၥမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

အမႈတြဲထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္
အမႈတြဲထန္း (စာကူးစက္လွည့္အကူ)
ဒသမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

စက္ေမာင္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးခင္ေဇာ္ဦး
စက္ေမာင္း(၅) (ေရစက္)
စတုတၳတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးသူရေက်ာ္
စက္ေမာင္း(၅) (ေရစက္)
ဒသမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

+ Staff

Department of Engineering

အင္ဂ်င္နီယာမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးခိုင္ေဇာ္ထြဋ္
အင္ဂ်င္နီယာမွဴ :
BSc(Phys)
AGTI(EP)
၈-၄-၂၀၁၆
၁-၉-၁၉၉၈

လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးစြမ္းေဇာ္
လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ
BE(Civil)
၈-၈-၂၀၁၄
၁၅-၇-၂၀၁၃

အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚေအးခ်မ္းျမ
အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ
BE(Civil)
၁၅-၇-၂၀၁၃
၁၅-၇-၂၀၁၃

ဌာနခဲြစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚၾကဴၾကဴသင္း
ဌာနခဲြစာေရး
BSc(Math)
EGTI(EP)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁၁-၃-၂၀၁၃
ဦးသန္းထိုက္စိုး
ဌာနခဲြစာေရး
BA(Hist)
EGTI(EP)
၁-၁၂-၂၀၁၅
၁၀-၃-၂၀၁၃

အငယ္တန္းစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေက်ာ္သက္
အငယ္တန္းစာေရး

လက္သမား

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးတင္စိုး
လက္သမား(၃)
န၀မတန္း
၁-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၁၃
ဦးေက်ာ္ႏိုင္
လက္သမား(၅)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃
ဦးစည္သူေက်ာ္
လက္သမား(၅) (ေရပိုက္ျပင္)
စတုတၳတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

လက္မွဳကၽြမ္းက်င္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးဥာဏ္သိန္း
လက္မွဳကၽြမ္းက်င္(၃)
ပဥၥမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၀၅

အမႈတြဲထိန္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္
အမႈတြဲထန္း (စာကူးစက္လွည့္အကူ)
ဒသမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

စက္ေမာင္း

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးခင္ေဇာ္ဦး
စက္ေမာင္း(၅) (ေရစက္)
စတုတၳတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးသူရေက်ာ္
စက္ေမာင္း(၅) (ေရစက္)
ဒသမတန္း
၇-၁၀-၂၀၁၅
၁-၁၀-၂၀၁၃