Educational Staffs

Educational Staffs

Educational Staffs

ဌာနခြဲမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးထြန္းႏိုင္ေဇာ္
ဌာနခြဲမွဴ :
BA(Myan)
၂၆-၂-၂၀၁၃
၁-၁၀-၁၉၈၆

ဌာနစုမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးျမတ္သူ
ဌာနစုမွဴ :
BSc(Math)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၆-၉-၁၉၉၄
ေဒၚသိန္းသိန္း၀င္း
ဌာနစုမွဴ :
MA(Myan)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၁-၇-၁၉၉၂

ရံုးအုပ္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚတင္တင္ေမာ္
ရံုးအုပ္
BSc(Chem)
၁၈-၁-၂၀၁၆
၂၄-၅-၁၉၉၉

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚလွလွေထြး
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Chem)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚညိမ္းညိမ္း
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေကဇင္စိုး
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚျမင့္ျမင့္ႀကိဳင္
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသဥၨာၿဖိဳး
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Myan)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေနာ္ေခ်ာစုသိန္း
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Zool)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသင္းေဟမာေအာင္
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Math)
၈-၆-၂၀၁၂
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚအိအိၿဖိဳး
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၁၅
ေဒၚခင္ခင္လိႈင္
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Chem)
၈-၆-၂၀၁၂
၂-၅-၂၀၁၅

လုပ္သားအေထြေထြ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေဇာ္ေ၀ျမင့္
လုပ္သားအေထြေထြ
BSc (Hist)
၁-၁၁-၂၀၁၃
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚယဥ္မင္းေထြး
လုပ္သားအေထြေထြ
BSc(Geol)
၉-၆-၂၀၁၅
၉-၆-၂၀၁၅

+ Staff

Educational Staffs

ဌာနခြဲမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးထြန္းႏိုင္ေဇာ္
ဌာနခြဲမွဴ :
BA(Myan)
၂၆-၂-၂၀၁၃
၁-၁၀-၁၉၈၆

ဌာနစုမွဴ :

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးျမတ္သူ
ဌာနစုမွဴ :
BSc(Math)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၆-၉-၁၉၉၄
ေဒၚသိန္းသိန္း၀င္း
ဌာနစုမွဴ :
MA(Myan)
၁၄-၇-၂၀၁၆
၁-၇-၁၉၉၂

ရံုးအုပ္

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚတင္တင္ေမာ္
ရံုးအုပ္
BSc(Chem)
၁၈-၁-၂၀၁၆
၂၄-၅-၁၉၉၉

ဌာနခြဲစာေရး

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ေဒၚလွလွေထြး
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Chem)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚညိမ္းညိမ္း
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေကဇင္စိုး
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚျမင့္ျမင့္ႀကိဳင္
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Hist)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသဥၨာၿဖိဳး
ဌာနခြဲစာေရး
BA (Myan)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚေနာ္ေခ်ာစုသိန္း
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Zool)
၈-၆-၂၀၁၂
၁၀-၃-၂၀၀၃
ေဒၚသင္းေဟမာေအာင္
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Math)
၈-၆-၂၀၁၂
၂-၅-၂၀၀၅
ေဒၚအိအိၿဖိဳး
ဌာနခြဲစာေရး
BA(Hist)
၇-၁၀-၂၀၁၅
၂-၅-၂၀၁၅
ေဒၚခင္ခင္လိႈင္
ဌာနခြဲစာေရး
BSc (Chem)
၈-၆-၂၀၁၂
၂-၅-၂၀၁၅

လုပ္သားအေထြေထြ

အမည္
ရာထူး
ပညာအရည္အခ်င္း
လက္ရွိရာထူးရရွိသည့္ေန႔စြဲ
အမွုထမ္းသက္၀င္ေရာက္ေန႔စြဲ
ဦးေဇာ္ေ၀ျမင့္
လုပ္သားအေထြေထြ
BSc (Hist)
၁-၁၁-၂၀၁၃
၁-၁၀-၂၀၁၃
ေဒၚယဥ္မင္းေထြး
လုပ္သားအေထြေထြ
BSc(Geol)
၉-၆-၂၀၁၅
၉-၆-၂၀၁၅