ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

သင္ယူမႈဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္သည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို ပညာသင္ယူခြင့္ရရန္ တံခါးဖြင့္ ေပးထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၊ ဦးေဆာင္စြန္႔စားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ နားလည္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္သိျမင္ႏိုင္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အင္အားႏွင့္စိတ္ကူးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးမည္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္ (Mission)


 • မအူပင္တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
 • သင္ၾကားေရး၊ သုေတသနျပဳေရး၊ ကာယဥာဏ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္
 • တကၠသိုလ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ၀န္က်င္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
 • တကၠသိုလ္တြင္း ပညာအရည္အေသြး အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တကၠသိုလ္ျပင္ပ ပညာအရည္ အေသြး အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္
 • ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္
 • သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္
 • လိုအပ္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမ၊ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးရန္
 • ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္
 • အသိဥာဏ္ပညာတိုးပြားေရး၊ ျပန္႕ပြားေရး၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္
 • တကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းရန္
 • ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္၊ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္

မအူပင်တက္ကသိုလ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့်ပါမောက္ခချုပ်နှင့်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ
Dr. Aung Kyaw
Dr.Aung Kyaw
Rector
DrWMTP DrLLMP
Dr.Win Myint Thein Dr.Lwin Lwin Myint
Pro-Rector Pro-Rector
မအူပင်တက္ကသိုလ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားသောပါမောက္ခချုပ်များ
U Saw Win P DrHtayLinMaungP DrThanWinP
U Saw Win Dr.Htay Linn Maung Dr.Than Win
Rector Rector Rector
(19.8.2004)-(13.6.2008) (13.7.2012)-(28.3.2017) (1.9.2017)-(27.4.2018)
မအူပင်တက္ကသိုလ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားသောဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ
DrAyeAyeTunP DrNiNiOoP DrMinAungP
Dr.Aye Aye Tun Dr.Ni Ni Oo Dr.Min Aung
Pro-Rector Pro-Rector Pro-Rector
(1.2.2009)-(8.7.2011) (1.11.2012)-(27-12-2017) (8.6.2018)-(21-7-2019)