တကၠသိုလ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခရိုင္၊ မအူပင္ျမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁၈-၂-၂၀၀၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

တည္ရွိရာၿမိဳ႕ကို အစြဲျပဳ၍ မအူပင္တကၠသိုလ္ (Maubin University) ျဖစ္၍ သေကၤတအျဖစ္ (mub) ဟု သံုးစြဲသြားပါမည္။

မအူပင္တကၠသိုလ္ တည္ေနရာမွာ (16° 42′ 07″ N- 16° 42′ 22″ W နွင့္ 95° 39′ 20″ E- 95° 35′ 55″ E) ၾကားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ (67.07) ဧက က်ယ္၀န္းပါ သည္။

ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

သင္ယူမႈဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္သည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို ပညာသင္ယူခြင့္ရရန္ တံခါးဖြင့္ ေပးထားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၊ ဦးေဆာင္စြန္႔စားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ နားလည္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္သိျမင္ႏိုင္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အင္အားႏွင့္စိတ္ကူးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပးမည္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္ (Mission)


 • မအူပင္တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
 • သင္ၾကားေရး၊ သုေတသနျပဳေရး၊ ကာယဥာဏ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္
 • တကၠသိုလ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ၀န္က်င္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
 • တကၠသိုလ္တြင္း ပညာအရည္အေသြး အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တကၠသိုလ္ျပင္ပ ပညာအရည္ အေသြး အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္
 • ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္
 • သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္
 • လိုအပ္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမ၊ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးရန္
 • ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္
 • အသိဥာဏ္ပညာတိုးပြားေရး၊ ျပန္႕ပြားေရး၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္
 • တကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းရန္
 • ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္၊ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္