ကြော်ငြာစာ

မအူပင်တက္ကသိုလ်တွင် International Quality Assurance (IQA) ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် International Relation Office (IRO) ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရုံးအကူ (နေ့စား) ပုတ်ပြတ် (၃၆၀၀ိ/-) နှုန်းဖြင့် (၂) ဦးခန့်ထားရန်အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာပုံစံကိုရယူဖြည့်စွက်၍လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) မအူပင်တက္ကသိုလ် ပင်မဆောင် အောက်ထပ်တွင် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ရယူဖြည့်စွက်၍ လည်းကောင်း စီမံရေးရာဌာနသို့ (၃၁-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။